Algemene voorwaarden

Artikel 1 Definities:
In deze algemene leverings- en betalingsvoorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven :

Boilermarkt.nl: 
De onderneming met de handelsnaam Boilermarkt.nl

De website:
De website van Boilermarkt.nl, en alle onderliggende pagina's, met uitdrukkelijke uitzondering van de op de website aanwezige 'links' naar andere websites.

Product:
Het artikel of de artikelen die door het sluiten van de overeenkomst tussen Boilermarkt.nl en de klant binnen een overeengekomen termijn aan de klant geleverd dient of dienen te worden, en waarvoor de klant de overeengekomen prijs dient te betalen.

Klant:
Iedere natuurlijke persoon die met Boilermarkt.nl handelt, als bedoeld in boek 7 BW (consument).

Artikel 2 Algemeen: 
Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding en/of offerte, alsmede op iedere overeenkomst tussen Boilermarkt.nl en de klant, alsmede de uitvoering van de overeenkomst.
 
Artikel 3 Aanbiedingen, offertes en bestellingen:
1. Alle op de website getoonde aanbiedingen zijn geldig gedurende de periode dat deze op de website getoond worden, en het betreffende product door leverancier/producent geleverd kan worden. Tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld, worden alle boilers geleverd zonder toebehoren zoals aansluitsets, verbindingsstukken, hoe ook genaamd, ook indien deze op de site wel bij het product op de foto en/of tekening worden getoond.
2. Afbeeldingen, (technische) tekeningen, maten en gewichten van te leveren producten zijn zo nauwkeurig mogelijk weergegeven op de website. Boilermarkt.nl is echter niet aansprakelijk voor (de gevolgen van) fouten daarin, en/of afwijkingen daarin.
3. De prijzen in de genoemde aanbiedingen, offerten en/of bestellingen zijn inclusief BTW en inclusief verzendkosten.

Artikel 4 Overeenkomst: 
1. De overeenkomst komt tot stand wanneer de klant een bestelling heeft afgerond en Boilermarkt.nl de klant per e-mail een orderbevestiging heeft gezonden.
2. Indien op verzoek van de klant door Boilermarkt.nl een offerte is uitgebracht, komt de overeenkomst tot stand zodra de klant deze offerte per e-mail heeft geaccepteerd en Boilermarkt.nl de klant per e-mail een orderbevestiging heeft gestuurd conform de door de klant geaccepteerde offerte.
3. Bij bestellingen die de somma van € 5.000,00 te boven gaan, en/of offertes voor meer dan een bedrag groot € 5.000,00, komt evenwel nimmer een overeenkomst op afstand tot stand, ook niet indien per abuis Boilermarkt.nl een orderbevestiging heeft gezonden. In dat geval zal aan de klant een door de klant voor accoord getekende orderbevestiging/offerte worden gezonden, en zijn uitsluitend van toepassing de daarin opgenomen en de daarbij gevoegde voorwaarden. Eerst na ontvangst door Boilermarkt.nl van een door de klant voor accoord getekende ontvangstbevestiging/offerte komt de overeenkomst tot stand.
4. Hetgeen in lid 3 van dit artikel is bepaald, is eveneens volledig en onverkort van toepassing bij bestellingen en/of offerten betrekking hebbende op speciaal voor de klant te bestellen en/of op maat te maken producten, met andere woorden op alle producten die niet standaard geleverd kunnen worden, en evenmin als zodanig worden aangeboden.

Artikel 5 Levering: 
1. Boilermarkt.nl zal zich inspannen om binnen de aangegeven termijnen te leveren. Echter de in de offerte of op de site genoemde/aangegeven levertermijnen gelden nimmer als fatale termijnen. Boilermarkt.nl is niet aansprakelijk voor welke overschrijding van een levertermijn dan ook. 
2. Indien een in de orderbevestiging/website aangegeven levertijd evenwel met meer dan een maand wordt overschreden, is de klant gerechtigd de order middels een aangete­kend schrijven te annuleren. De klant dient Boilermarkt.nl echter altijd in de gelegenheid te stellen alsnog binnen 10 dagen na de datum van het aangetekend schrijven te leveren. Tenzij sprake is van rechtstreekse levering af magazijn, dat wil zeggen de klant haalt het producten en/of de producten zelf op, geschiedt levering op het overeengekomen afleveradres, waarbij Boilermarkt.nl de wijze van verzending bepaalt.
Levering geschiedt uitsluitend aan de (eerste) voordeur, op de begane grond; eventueel verticaal transport dient door de klant zelf te worden verzorgd en daarvoor draagt Boilermarkt.nl geen enkele verantwoording.
3. Indien de klant niet aanwezig is op de afgesproken dag en het afgesproken tijdstip op het overeengekomen afleveradres, of nalatig is met het (tijdig) verstrekken van informatie of instructies, noodzakelijk om te komen tot aflevering, zal het aangekochte product c.q. de aangekochte producten in overleg opnieuw worden aangeboden.

Artikel 6 Retourzendingen: 
1. U heeft een zichttermijn van 14 dagen. U heeft daarmee 14 dagen om aan te geven dat u het product wilt retourneren.
    U heeft dan nog 14 dagen om het product daadwerkelijk te retourneren.
2. Eventuele schade welke ontstaat tijdens het retourzenden is voor rekening en verantwoording van de klant.
3. Voorts behoeft Boilermarkt.nl uitsluitend retourzendingen van product en/of producten te accepteren indien:
- het product en/of de producten in de originele en onbeschadigde verpakking zitten
- het product en/of de producten in originele staat zijn
- het product en/of de producten niet gebruikt zijn geweest
- het product en/of de producten schoon zijn
- het product en/of de producten niet ingebouwd of gemonteerd zijn geweest
- het product en/of de producten niet ingebouwd is en/of zijn geweest dan wel op enigerlei wijze gemonteerd is en/of zijn geweest, bijbehorende montagematerialen voorzover van toepassing, volledig aanwezig zijn, en zich bevinden in de originele verpakking, hetgeen ook geldt voor de originele handleidingen en meegeleverde accessoires.
4. Boilermarkt.nl betaalt binnen 14 dagen het betaalde bedrag aan u terug.

Artikel 7 Garantie:
1. Op de door Boilermarkt.nl geleverde producten wordt een garantie gegeven van minimaal 2 jaren. 
2. Mocht evenwel door onze leveranciers c.q. fabrikant een kortere garantietermijn in acht worden genomen, dan geldt die kortere termijn als de tussen de klant en Boilermarkt.nl overeengekomen garantietermijn.
3. De verplichtingen voortvloeiende uit de garantie strekken nooit verder dan waartoe de leverancier van Boilermarkt.nl en/of de fabrikant van het product en/of de producten gehouden is ingevolge de door die leverancier en/of die fabrikant gehanteerde garantievoorwaarden. De klant verplicht zich kennis te nemen van de bijgeleverde garantievoorwaarden, en is zich ervan bewust dat hij zich verder kan informeren op de website van de leverancier/fabrikant van het product.
4. De klant zal nimmer een beroep kunnen doen op de garantie wanneer het gebrek is ontstaan als gevolg van onjuiste montage, onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik of wanneer, zonder schriftelijke toestemming van Boilermarkt.nl, de klant of derden wijzigingen hebben aangebracht dan wel trachten aan te brengen aan het product en/of de producten en/of dit product en/of deze producten hebben aangewend voor doeleinden waarvoor het product en/of de producten niet is bestemd.
  
Artikel 8 Reclames: 
1. De klant dient direct bij levering van het product en/of de producten het alsdan geleverde te controleren op zichtbare gebreken, en of het geleverde met de overeenkomst overeenstemt.
2. Reclames over zichtbare gebreken en/of niet-levering conform de orderbevestiging dienen op straffe van verval van recht uiterlijk binnen 48 uren na levering schriftelijk te geschieden. Na afloop van deze periode zal Boilermarkt.nl derhalve nimmer producten retour nemen, ook niet indien de producten niet conform de orderbevestiging geleverd blijken te zijn en met name niet indien de producten niet meer aan de eisen in artikel 6.3 van de algemene voorwaarden blijken te voldoen.
3. Reclames over beschadigingen op of aan het product zijn slechts ontvankelijk indien het product en/of de producten niet ingebouwd is en/of zijn geweest dan wel op enigerlei wijze gemonteerd is en/of zijn geweest.
4. In geval van tijdige reclamatie heeft de klant niet het recht haar betalingsverplichtingen op te schorten.
5. Alle reclames, van welke aard ook, kunnen slechts aanleiding geven tot vervanging van het geleverde, of, indien zulks redelijkerwijs onmogelijk is, tot restitutie van de aankoopsom.
 
Artikel 9 Aansprakelijkheid:
1.
 Indien het door Boilermarkt.nl geleverde product en/of geleverde producten gebrekkig is en/of zijn, is de aansprakelijkheid jegens klant beperkt tot hetgeen in deze voorwaarden onder het kopje "Garantie" is bepaald, met dien verstande dat de verplichting tot schadevergoeding, in alle gevallen, beperkt is tot maximaal een bedrag groot 2 maal de aankoopsom van het product dat tot schade heeft geleid. 
2. Nimmer is Boilermarkt.nl aansprakelijk voor schade ontstaan door een gebrek in de zin van de regeling Productaansprakelijkheid (boek 6, titel 3, afdeling 3 BW).
3. Evenmin is Boilermarkt.nl aansprakelijk indien de schade is te wijten aan opzet en/of grove schuld en/of verwijtbaar handelen, dan wel onoordeelkundig en/of oneigenlijk gebruik door de klant van het geleverde product en/of de geleverde producten.
 
Artikel 10 Overmacht:
1. Boilermarkt.nl is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting voortvloeiende uit enige overeenkomst als bedoeld in deze voorwaarden, indien Boilermarkt.nl daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan haar schuld, en noch krachtens de wet, of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt of dient te komen, waaronder begrepen alle van buiten komende oorzaken, voorzien, of onvoorzien, of onvoorzienbaar, waarop Boilermarkt.nl geen invloed kan uitoefenen, werkstakingen in het bedrijf van Boilermarkt.nl daaronder begrepen.
2. Boilermarkt.nl komt ook een beroep op overmacht als bedoeld in lid 1 toe, indien die overmacht ontstaat nadat Boilermarkt.nl haar verplichtingen had moeten nakomen.
3. Indien de overmacht langer dan twee maanden voortduurt, zijn beide partijen gerechtigd de ontbinding van de overeenkomst in te roepen.

Artikel 11 Betaling: 
1. Levering geschiedt uitsluitend tegen betaling via iDeal, vooruitbetaling of PayPal.
2. Indien, in afwijking van hetgeen in lid 1 is bepaald, betaling voorafgaand aan de levering is overeengekomen, dient het verschuldigde bedrag tenminste drie werkdagen voor de overeengekomen leverdatum te zijn bijgeschreven op de bankrekening van Boilermarkt.nl, bij gebreke waarvan de levering wordt uitgesteld, met toepassing van artikel 5 lid 3 van deze voorwaarden, en is de klant de wettelijke rente verschuldigd vanaf de oorspronkelijk overeengekomen leveringsdatum.
3. Indien de klant na schriftelijke aanmaning volhardt in de non-betaling, dan wel, na schriftelijke aanmaning, weigert medewerking te verlenen aan alsnog levering op een normale werkdag binnen de normale werktijden binnen 14 dagen na bedoelde schriftelijke aanmaning, is Boilermarkt.nl gerechtigd de buitengerechtelijke ontbinding van de overeenkomst in te roepen. Alsdan is de klant verschuldigd aan Boilermarkt.nl, bij wege van schadevergoeding onder algemene titel, een bedrag groot 50% van de koopsom, te vermeerderen met de wettelijke rente daarover vanaf de dag der buitengerechtelijke ontbinding.
4. Indien u een bestelling langer dan 3 maanden op afroep wilt plaatsen, vragen wij een aanbetaling van 10% van de koopsom van de bestelling.
 
Artikel 12 Geschillen:
1. Alle geschillen, ook die slechts als zodanig door een der partijen wordt ervaren, dienen bij uitsluiting te worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in de vestigingsplaats van Boilermarkt.nl, tenzij de kantonrechter bevoegd is. Boilermarkt.nl staat evenwel vrij het geschil voor te leggen aan de ingevolge de wet bevoegde rechter.
2. Op elke overeenkomst tussen Boilermarkt.nl en de klant is bij uitsluiting van elk ander recht uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.